ข้อตกลงผู้ใช้

บันทึกข้อตกลงการใช้บริการ

    บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด นิติบุคคลสัญชาติไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560166447 สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 88/5 อาคาร ทีทีเอ็น อเวนิว สาทร-นราธิวาส ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “Huobi”) ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าผ่านทาง www.huobi.co.th หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ APIs แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือบริการใดๆ ในอนาคต

    โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของ Huobi จึงได้กรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารเพื่อเปิดบัญชีลูกค้าผ่านระบบ โดยลูกค้ายอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามบันทึกข้อตกลงนี้ทั้งหมด หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดตามบันทึกข้อตกลงนี้ กรุณางดเว้นการใช้บริการของ Huobi จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Huobi แล้ว

1. คำรับรองของลูกค้า

    1.1 คุณสมบัติของลูกค้า

        1.1.1 บุคคลธรรมดา

           1.1.1.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีความสามารถในการทำธุรกรรมตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ลูกค้า

           1.1.1.2 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

           1.1.1.3 ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือจัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ สนับสนุน ยุยง อำนวยความสะดวก หรือให้คำปรึกษาแก่กลุ่มบุคคลที่มิชอบด้วยกฎหมาย เช่น อั้งยี่ ซ่องโจร กองกำลังต่อต้านรัฐบาลที่มิได้ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ กองกำลังแบ่งแยกดินแดน กองกำลังใต้ดิน กลุ่มก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรค้ามนุษย์ โจรสลัด นักต้มตุ๋นหรือแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น

           1.1.1.4 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดฐานฟอกเงิน ฉ้อโกงประชาชน ความผิดทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

        1.1.2 นิติบุคคล

           1.1.2.1 มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งนิติบุคคลนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

           1.1.2.2 ไม่มีวัตถุประสงค์ที่สื่อความหมายได้ว่าห้ามเข้าใช้บริการของ Huobi

           1.1.2.3 ผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและนิติบุคคล ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ผู้ลงทะเบียนได้กระทำ ไม่ว่าจะได้กระทำในนามนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม

           1.1.2.4 กรรมการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

           1.1.2.5 นิติบุคคล กรรมการ และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกคน ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือจัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ สนับสนุน ยุยง อำนวยความสะดวก หรือให้คำปรึกษาแก่กลุ่มบุคคลที่มิชอบด้วยกฎหมาย เช่น อั้งยี่ ซ่องโจร กองกำลังต่อต้านรัฐบาลที่มิได้ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ กองกำลังแบ่งแยกดินแดน กองกำลังใต้ดิน กลุ่มก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ องค์กรค้ามนุษย์ โจรสลัด นักต้มตุ๋นหรือแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น

           1.1.2.6 นิติบุคคล กรรมการ และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกคนไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดฐานฟอกเงิน ฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

    1.2 ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนให้แก่ Huobi โดยลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดส่งแก่ Huobi ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเป็นข้อมูลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล ภูมิลำเนา รายชื่อกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือรับรอง สำเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากต่อมามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูลใดๆ ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้แก่ Huobi ทราบโดยทันที

    1.3 ในกรณีที่ลูกค้ามิได้ส่งข้อมูลให้ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ส่งมอบให้แก่ Huobi ไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ลูกค้ายินยอมที่จะให้พนักงานซึ่งได้รับมอบหมายจาก Huobi โทรศัพท์ไปสอบถาม หรือส่งคำถามสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

    1.4 ลูกค้าตกลงจะใช้บริการของ Huobi ด้วยตนเองเท่านั้น จะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้เป็นการชั่วคราว ให้ยืม หรือใช้บริการร่วมกับผู้อื่น และตกลงจะไม่เปิดเผยบัญชีให้แก่บุคคลอื่นใช้บริการแทนตน นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงที่จะสร้างบัญชีสำหรับตนเองเพียงเท่าจำนวนที่ Huobi อนุญาตเท่านั้น

    1.5 หากต่อไปภายหน้า Huobi ตรวจสอบพบว่าข้อมูลหรือคำรับรองที่ลูกค้าใช้สมัครเพื่อรับบริการเป็นความเท็จ Huobi ขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการโดยจะชี้แจงเหตุผลในการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการให้แก่ลูกค้า  

    1.6 ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือสนธิสัญญาที่ออกหรือบัญญัติโดยองค์การระหว่างประเทศ รัฐบาลหรือองค์กรของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้บัญญัติขึ้นเอง หรือได้อนุวัติการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วหรือไม่ก็ตาม หากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือสนธิสัญญาดังกล่าวบังคับลูกค้าให้กระทำการ งดเว้นกระทำการ ชดใช้ความเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใด ลูกค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือสนธิสัญญาอย่างถูกต้องและครบถ้วน


2. การให้บริการของ Huobi

    2.1 Huobi เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้าผ่านทาง www.huobi.co.th หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ APIs แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ หรือบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกัน แลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับเงินดิจิทัล (E-money) แลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับเงินสด หรือการแลกเปลี่ยนซื้อขายอื่นใดในทำนองเดียวกัน

    เนื่องจาก Huobi มิใช่สถาบันการเงินและมิได้ให้บริการเครื่องมือทางการเงินใดๆ แก่ลูกค้า การให้บริการของ Huobi จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบัญชีธนาคารของลูกค้า บัญชีธนาคารของลูกค้าจะทำหน้าที่เพียงโอนเข้าหรือนำเงินออกระหว่างบัญชีลูกค้าและบัญชีของ Huobi เพื่อใช้บริการระบบเท่านั้น Huobi มิได้เป็นผู้ให้บริการบัญชีธนาคารของลูกค้า

    2.2 เมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อเปิดบัญชี Huobiในการยอมรับหรือปฏิเสธการให้บริการ ขอสงวนสิทธิให้แก่ Huobi ในการพิจารณา และหากลูกค้าถูกปฏิเสธการให้บริการ Huobi จะแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบ

    2.3 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น เมื่อได้ยืนยันการทำธุรกรรมแล้ว ไม่อาจเพิกถอนได้ Huobi จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมทั้งหมดก่อนส่งคำยืนยัน แต่หาก Huobi ได้จัดวางระบบซึ่งสามารถยกเลิกหรือย้อนกลับธุรกรรมได้ โดย Huobi จะใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกหรือย้อนกลับธุรกรรม การเปิดคำสั่งซื้อขายในบันทึกคำสั่งซื้อขายจะยังไม่มีการส่งมอบให้ในทันทีจนกว่าการแลกเปลี่ยนจะได้ถูกดำเนินการ และคำสั่งซื้อขายที่ยังไม่ถูกดำเนินการสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ หากมีความจำเป็น Huobi อาจสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ได้ถูกส่งเข้ามาในระบบแล้ว

    2.4 หากการให้บริการเกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดการทุจริตโดยกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทน Huobi หรือเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยบุคคลที่สาม ลูกค้าจะต้องแจ้งข้อผิดพลาด การทุจริต หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ให้ Huobi ทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ทราบ โดย Huobi จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงแก่ลูกค้าภายใน 45 วันทำการนับแต่วันที่ทราบเหตุดังกล่าว  Huobi ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ทุจริต การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเหตุอื่นใดในตัวสินค้าหรือบริการของลูกค้าหรือบุคคลที่สาม ลูกค้าอาจต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ Huobi ทราบโดยทันทีเพื่อป้องกันความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่ลูกค้าท่านอื่น

    2.5 ในการใช้บริการของ Huobi ลูกค้าจำต้องโอนเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินใดๆ มาจัดเก็บไว้ในบัญชีเงินสด (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) โดยทรัพย์สินดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของลูกค้า Huobi ทำหน้าที่เพียงให้บริการสถานที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริการของ Huobi จำกัดอยู่เพียงการให้บริการลูกค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น เมื่อธุรกรรมได้รับการยืนยันแล้ว ระบบของ Huobi จะทำหน้าที่โอนเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างลูกค้าโดยอัตโนมัติ Huobi มิได้ครอบครอง ครอบครองแทน หรือมีกรรมสิทธิ์ในเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้าที่จัดเก็บไว้ในบัญชีเงินสด (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) 

    2.6 Huobi ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเท่านั้น มิได้เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือเป็นตัวแทน นายหน้า หรือผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะได้รับคำปรึกษาหรือมีผู้ดำเนินการแทน ลูกค้าจะต้องติดต่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวเอง 

    2.7 Huobi ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับเงินบาท และระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกันเท่านั้น มิได้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศ ลูกค้าต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับสถานประกอบการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น


3. การใช้บริการ

    3.1 ลูกค้าตกลงว่าจะใช้บริการตามระเบียบที่ Huobi ได้ระบุไว้หรืออาจจะระบุเพิ่มเติมในอนาคต และตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

        3.1.1 กระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งออกหรือบัญญัติโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกงประชาชน สถาบันการเงิน หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

        3.1.2 กระทำการใดๆที่แสดงให้เห็นว่าพยายามหรือเจตนาทำกล ฉ้อฉล ข่มขู่ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท กรรโชก ฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ เกมการเงิน เล่นการพนัน ลอตเตอรี่ ประมูล ฟอกเงิน ก่อการร้าย หรือใช้บริการของ Huobi เพื่อกิจกรรมอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ว่าต่อหรือร่วมกับลูกค้ารายอื่นหรือบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่ก็ตาม

        3.1.3 กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นของ Huobi ลูกค้า หรือบุคคลที่สามเป็นการทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือไม่ก็ตาม

        3.1.4 รบกวนการเข้าถึง การใช้บริการ หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าท่านอื่น

        3.1.5 ใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้บัญชีของลูกค้าท่านอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

        3.1.6 แทรกแซง ระงับ ยับยั้ง ชะลอ ขัดขวาง รบกวน ลดทอน ทำลาย ทำให้เสียหาย ดัก เก็บ รวบรวม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมระบบข้อมูล ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ของ Huobi หรือของลูกค้า ที่ส่งหรือบรรจุขึ้น (upload) หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นของ Huobi หรือที่ปรากฏอยู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าท่านอื่น หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้ระบบของ Huobi ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่เป็นไปตามความมุ่งหวังของ Huobi หรือจัดส่งระบบข้อมูล ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแกนแวร์ โทรจัน เวิร์ม โปรแกรมมัลแวร์ต่างๆ และโปรแกรมที่เป็นอันตราย ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

        3.1.7 ใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของตนเองเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือดึงหรือคัดลอกข้อมูลออกไปโดยมิชอบ

        3.1.8 ใช้โปรแกรมประเภทโรบอต สไปเดอร์ สเกรปเปอร์ อินเตอร์เฟซ หรือวิธีอัตโนมัติอื่นใดซึ่งมิได้ให้บริการโดย Huobi เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หรือดึงข้อมูล รวมถึงพัฒนาโปรแกรมภายนอกที่ใช้งานร่วมกับเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง Huobi ก่อน

        3.1.9 ทำวิศวกรย้อนกลับ ถอดคอมไพล์หรือถอดซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นของ Huobi

        3.1.10 โพสต์หรือส่งต่อข่าวลือหรือข้อเท็จจริง หรือกระทำการอันเป็นอันตรายต่อความน่าเชื่อถือของ Huobi หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อสร้างความเข้าใจผิดหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อลูกค้าท่านอื่น ไม่ว่าจะกระทำในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นของ Huobi หรือได้ส่งข่าวลือหรือข้อเท็จจริงให้แก่ลูกค้าท่านอื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางอื่นโดยตรง

        3.1.11 โพสต์หรือส่งต่อเนื้อหาที่มีข้อความเกี่ยวข้องในเชิงการเมือง ข้อความเชิงพาณิชย์ ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่สาม ข้อความลูกโซ่ หรือข้อความที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงลูกค้าท่านอื่น รวมถึงข้อความอื่นใดที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ลูกค้าหรือบุคคลอื่นกระทำการที่ขัดต่อบันทึกข้อตกลงนี้

        3.1.12 กระทำการอื่นใดที่ขัดต่อระเบียบ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอื่นใดที่ Huobi เห็นว่าไม่เหมาะสม

    3.2 หากลูกค้าใช้บริการผิดไปจากระเบียบ ขัดต่อกฎหมาย หรือกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้ระบบ ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย โดย Huobi จะแจ้งเตือนให้แก่ลูกค้าเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตาม Huobi มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ และลูกค้ายินยอมชำระค่าปรับให้แก่ Huobi ในการนี้ ลูกค้ายินยอมให้ Huobi นำเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีเงินบาท (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) หักกลบลบหนี้กับจำนวนค่าปรับที่ Huobi กำหนดขึ้นโดยการจะหักกลบลบหนี้ดังกล่าว Huobi จะแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบ การกำหนดค่าปรับและการหักกลบลบหนี้ดังกล่าวนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ Huobi ในการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

4. การโอนเงินเข้าและนำออกจากระบบ

    4.1 Huobi อาจแนะนำให้ลูกค้าโอนเข้าหรือนำเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินใดๆ ออกจากระบบผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดย Huobi จะใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการตรวจสอบผู้ให้บริการเหล่านั้นว่าเป็นผู้เหมาะสม สุจริต และดำเนินกิจการชอบด้วยกฎหมาย ลูกค้ายอมรับว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นนิติกรรมระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมจากลูกค้า โดย Huobi มิได้มีส่วนร่วมกับค่าธรรมเนียมหรือการให้บริการดังกล่าว

    4.2 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่โอนเข้าหรือนำเงินออกจากระบบ โดย Huobi จะแสดงชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากของ Huobi แก่ผู้ใช้บริการโอนเข้าหรือนำเงินออก หรือลูกค้าบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดอย่างชัดแจ้ง หากลูกค้าโอนเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินใดๆ ผิดไปจากที่ระบุไว้ในระบบ ให้ความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียตกเป็นพับแก่ลูกค้าเองทั้งสิ้น

    4.3 ลูกค้าต้องโอนเงินเข้าระบบผ่านทางบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า และต้องนำเงินออกจากระบบเข้าสู่บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าเท่านั้น ห้ามมิให้ลูกค้าโอนเงินเข้าระบบด้วยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น และห้ามมิให้ลูกค้านำเงินออกจากระบบเข้าสู่บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Huobi

5.นโยบายการจ่ายผลตอบแทนจากสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (FRUIT PAYMENT)

ในกรณีสินทรัพย์ของลูกค้าที่บริษัทฯ เก็บรักษา ก่อให้เกิดดอกผลกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทน โดยแบ่งลักษณะดอกผลของสินทรัพย์ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

        5.1. กรณีที่สินทรัพย์ดิจิทัลเกิดกรณี hard fork บริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวนตามที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับ

        5.2. กรณี air drop แบ่งได้เป็น 2 กรณี กล่าวคือ

            5.2.1. กรณี air drop เป็นการทั่วไป ทั้งหลักเกณฑ์เรื่องจำนวนโทเคนดิจิทัลและเรื่องจำนวนโทเคนดิจิทัลเป็นขั้นบันได จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวนตามที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับ ดังนี้

            - ลูกค้าที่มีจำนวนโทเคนดิจิทัลครบจำนวนดังกล่าว ให้ได้รับผลตอบแทนตามสิทธิที่ได้รับ

            - ลูกค้าที่มีจำนวนโทเคนดิจิทัลไม่ครบจำนวนดังกล่าว ให้ได้รับผลตอบแทนจากการเฉลี่ยผลตอบแทนลูกค้าที่มีจำนวนโทเคนดิจิทัลไม่ครบจำนวน   

            5.2.2. กรณี air drop เป็นการเฉพาะบริษัทฯ บริษัทฯ จะประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบริษัทฯ ว่าลูกค้าจะได้รับโทเคนดิจิทัลสุทธิจำนวนเท่าใด โดยทุกครั้งที่มีการทำ air drop เป็นการเฉพาะ บริษัทฯ จะประกาศหลักเกณฑ์และนโยบายเพื่อความชัดเจนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบริษัทฯ ก่อนการทำ air drop ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

     ทั้งนี้ การทำ air drop มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละโทเคนดิจิทัล ดังนั้น บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนนโยบาย air drop ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ซึ่งบริษัทฯ มีหลักการจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ในส่วนนี้ ฉะนั้น โทเคนดิจิทัลที่ได้รับจากการทำ air drop จะมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าในทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผลตอบแทนโดยตรง การจ่ายผ่านโปรโมชั่นหรือมาตรการส่งเสริมการขาย หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

            - กระบวนการตรวจสอบสิทธิ เมื่อการดำเนินการมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ระบบจะทำการ generate ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับโทเคนดิจิทัลตามระยะเวลาดังกล่าว หากเปรียบเทียบกับระบบ monitoring แล้วไม่มีข้อแตกต่าง ก็จะส่งให้ฝ่ายเทคนิคเพิ่มยอดโทเคนดิจิทัลให้แก่ลูกค้าแต่ละราย เมื่อครบกำหนดการตรวจสอบภายในจะมีการสุ่มตรวจการเพิ่มยอดโทเคนดิจิทัลให้แก่ลูกค้าเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง


6. ทรัพย์สินทางปัญญา

    6.1 บรรดาเอกสาร คู่มือ ข้อมูล ข้อความอันมีลักษณะเฉพาะ คำขวัญ นโยบายทางการค้า การค้นคว้า โปรแกรมซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ด (Source code) เครื่องมือ วิธีการ กระบวนการ อัลกอริทึ่ม วัสดุ วัตถุ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ รูปรอย สัญลักษณ์ ตรา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง ความชำนาญการ (know how) สิ่งประดิษฐ์ วัสดุหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏ ได้เห็น หรือได้รับจากการรับบริการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครองของ Huobi โดยไม่คำนึงว่า Huobi จะได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายหรือไม่ และลูกค้าตกลงที่จะไม่ทำสำเนา จัดแสดง ทำให้เหมือนหรือคล้ายซึ่งสิ่งดังกล่าว หรือนำวัสดุหรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรือนำไปจดทะเบียนโดยมิได้รับความยินยอมจาก Huobi ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

    6.2 การที่ลูกค้าหรือบุคคลที่สามนำทรัพย์สินทางปัญญาของ Huobi ไปอ้างอิง มิได้เป็นการยืนยันว่าสินค้าหรือบริการของลูกค้าหรือบุคคลที่สามมี Huobi เป็นผู้ร่วมลงทุน หรือได้รับการสนับสนุน แนะนำ หรือรับรองจาก Huobi และมิได้เป็นการยืนยันว่าลูกค้าหรือบุคคลที่สามเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของ Huobi การเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือตัวแทนของ Huobi ต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น Huobi จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ใดสำหรับสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นของลูกค้าหรือบุคคลที่สาม


7. ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

    7.1 ค่าธรรมเนียม

        7.1.1 Huobi จะแสดงอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการใดๆ Huobi ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ผ่านหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการใดๆ หรือผ่านช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทาง Huobi

        7.1.2 Huobi จะหักค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งจากเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับจากลูกค้าอีกฝ่ายหนึ่ง ลูกค้ายินยอมและอนุญาตให้ Huobi หักชำระค่าธรรมเนียมโดยการหักเงินจากบัญชีเงินบาท (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ของลูกค้าได้โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีเงินบาทคงเหลือในบัญชีเงินบาท หรือไม่มีสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล Huobi มีสิทธิหักชำระค่าธรรมเนียม โดยการนำเงินบาทไปแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หรือนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเพื่อหักชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างอยู่

    7.2 ภาษีอากร

        7.2.1 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีอื่นใดด้วยตนเอง และในกรณีที่มีกฎหมายใช้บังคับ ไม่ว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะบัญญัติขึ้นในอนาคต กำหนดให้ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งให้แก่กรมสรรพากร ต้องชำระหรือนำส่งภาษีอากรใดๆ หรือจัดทำรายงานใดๆ ส่งให้แก่หน่วยงานของรัฐ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้ายอมรับว่า Huobi ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในภาระภาษี หน้าที่หักภาษี หรือการจัดทำรายงานใดๆ ของลูกค้า

        7.2.2 ในกรณีที่มีกฎหมายใช้บังคับ ไม่ว่ามีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะได้บัญญัติขึ้นในอนาคต กำหนดให้ Huobi มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอากรอื่นใดจากทรัพย์สิน รายได้ หรือกำไรของลูกค้า ลูกค้ายินยอมและอนุญาตให้ Huobi หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอากรอื่นใดเพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีเงินบาทคงเหลือในบัญชีเงินบาท ลูกค้ายินยอมและอนุญาตให้ Huobi หักชำระภาษีอากรโดยการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทเพื่อหักชำระภาษีอากร

        7.2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มในค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการใช้บริการระบบของ Huobi ให้เป็นภาระภาษีของ Huobi โดยให้มีหน้าที่จัดเก็บและนำส่งต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง ภาระภาษีดังกล่าวรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการให้บริการแล้วและจะไม่มีการเรียกเก็บเพิ่มเติมกับลูกค้า

    ลูกค้ายินยอมและตกลงให้สิทธิ Huobi ที่จะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ลูกค้าก็ได้

    ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ Huobi จัดส่งใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรืออย่างย่อให้แก่ลูกค้า ณ ระบบการให้บริการของ Huobi หรือสถานที่อื่นซึ่ง Huobi เป็นผู้กำหนด เมื่อ Huobi ได้จัดเอกสารส่งไปยังสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้รับแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย และลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารดังกล่าวด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดของ Huobi ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ Huobi ได้จัดส่งเอกสารไปยังสถานที่ดังกล่าวนั้น

    ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้ Huobi จัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและจัดส่งให้แก่ลูกค้า ณ สถานที่อื่นใด นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ลูกค้าต้องแจ้งต่อ Huobi เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนใช้บริการไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง และเป็นครั้งคราวไป

    ความยินยอมและตกลงดังกล่าวนี้ ลูกค้าจะเพิกถอนภายหลังไม่ได้
    7.3 ข้อมูลและรายงานทางการเงิน

    ในกรณีที่มีกฎหมายใช้บังคับ ไม่ว่ากฎหมายมีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะบัญญัติขึ้นในอนาคต กำหนดให้ Huobi มีหน้าที่นำส่งข้อมูลหรือรายงานทางด้านการเงินของลูกค้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้ายินยอมและอนุญาตให้ Huobi นำส่งข้อมูลหรือรายงานทางด้านการเงินให้แก่หน่วยงานเช่นว่านั้น ความยินยอมและตกลงดังกล่าวนี้ ลูกค้าจะเพิกถอนภายหลังไม่ได้

8. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

    8.1 ลูกค้ายินยอมและตกลงว่า การใดที่บันทึกข้อตกลงนี้หรือกฎหมายกำหนดให้จัดทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้า Huobi ได้จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้จัดส่งหนังสือหรือข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (sms) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่ทาง Huobi และข้อมูลดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อมูลหรือการจัดส่งของ Huobi นั้นชอบด้วยบันทึกข้อตกลงและชอบด้วยกฎหมายแล้ว และถือว่าได้ทำเป็นหนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว ความยินยอมและตกลงดังกล่าวนี้ ลูกค้าจะเพิกถอนภายหลังไม่ได้

    8.2 เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หาก Huobi ได้จัดส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ล่าสุดแล้ว ลูกค้าจะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ได้

    8.3 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้ Huobi จัดทำเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม จัดส่งเอกสารอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งเป็นทางการผ่านทางระบบขนส่งสาธารณะ Huobi ขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่า Huobi เป็นระบบให้บริการทางออนไลน์เท่านั้น โดยในกรณีหากมีการจัดทำและส่งเอกสาร Huobi อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากบริการดังกล่าว

9. การรักษาความลับ

    9.1 Huobi ทราบดีว่าข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญอันเป็นความลับ Huobi ตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะออกหลักเกณฑ์เพื่อเป็นหลักประกันว่ากรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดๆ ที่ให้บริการแก่ Huobi จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวซึ่งได้รับจากการปฏิบัติงานเป็นความลับ และจะจัดอบรมให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของตนเข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

    9.2 ข้อมูลอันเป็นความลับดังกล่าวจะเปิดเผยได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

        9.2.1 ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล

        9.2.2 เปิดเผยตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาลหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

        9.2.3 เป็นที่เปิดเผยเป็นการทั่วไปและสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ หรือ

        9.2.4 ได้ตกลงยินยอมกับลูกค้าว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความลับ 


10. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น

   10.1 ห้ามมิให้ลูกค้าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาอื่นเชื่อมต่อเข้ากับระบบของ Huobi ไม่ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะเป็นของลูกค้าเองหรือของบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Huobi

   10.2 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบและระมัดระวังรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเข้ากับระบบของ Huobi ด้วยตนเอง หากต่อมาเกิดความสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อระบบ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวลูกค้าเอง ลูกค้าท่านอื่น หรือต่อระบบของ Huobi ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวนั้นทั้งสิ้น

   10.3 ในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายต่อระบบของ Huobi ลูกค้ายินยอมให้ Huobi อายัดบรรดาเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีเงินบาท (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่า Huobi จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าความสูญหายหรือเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด

   10.4 ในกรณีที่ Huobi สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการเชื่อมต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเข้ากับระบบของ Huobi ลูกค้ายินยอมให้ Huobi นำเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชีเงินบาท (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) หักกลบลบหนี้กับความเสียหายที่เกิดขึ้น การหักกลบลบหนี้ดังกล่าวนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ Huobi ในการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

11. การให้ความยินยอมล่วงหน้า

   11.1 ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ Huobi แก้ไขและเปลี่ยนแปลงบริการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามบันทึกข้อตกลงนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

   11.2 หาก Huobi มีการเปิดให้บริการอื่นหรือขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของ Huobi ลูกค้ายินยอมและตกลงใช้บริการดังกล่าว โดยให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงนี้เป็นบันทึกข้อตกลงการใช้บริการอื่นหรือซื้อขายสินค้าดังกล่าวนั้น โดยให้อนุโลมใช้บรรดาเงื่อนไขและข้อกำหนดตามบันทึกข้อตกลงนี้เท่าที่จะสามารถปรับใช้ได้ และให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงเข้าทำบันทึกข้อตกลงล่วงหน้าแก่ Huobi ในการใช้บริการอื่นหรือซื้อขายสินค้าดังกล่าว

   11.3 ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ Huobi โอนสิทธิและหน้าที่ของตนเองภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของ Huobi ที่จะมีต่อไปหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน แต่หากลูกค้ามีความประสงค์จะโอนสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ลูกค้าต้องขอความยินยอมจาก Huobi ล่วงหน้าและเป็นลายลักษณ์อักษร

   11.4 ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ Huobi ระงับการให้บริการล่วงหน้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดย Huobi จะแจ้งเหตุแห่งการระงับให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า กับทั้งยินยอมให้ Huobi อายัดบรรดาเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชีเงินบาท (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เพื่อตรวจสอบหรือหักชำระหนี้ตามกฎหมาย

   11.5 ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ Huobi ชะลอการให้บริการเพื่อตรวจสอบโดยขึ้นสถานะ “รอการยืนยัน” (Pending) ในระหว่างช่วงเวลารอการยืนยัน ลูกค้าจะไม่สามารถโอนหรือนำออกซึ่งเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัลหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

   11.6 ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ Huobi จำกัดการให้บริการจำนวนเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทรัพย์สินอื่นใด ต่อหนึ่งธุรกรรม กับทั้งยินยอมให้ Huobi จำกัดจำนวนธุรกรรมที่ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ Huobi ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการธุรกรรมดังกล่าว แต่หาก Huobi เห็นควรที่จะให้บริการดังกล่าว ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ Huobi แบ่งการให้บริการออกเป็นหลายธุรกรรมโดยอัตโนมัติ หรือชะลอการให้บริการจนกว่าจะพ้นกำหนดเวลาที่จำกัดไว้ โดยลูกค้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นตามระเบียบของ Huobi

   11.7 ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ Huobi เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการใช้บริการ กับทั้งยินยอมและตกลงให้ Huobi ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การใช้ข้อมูลดังกล่าวให้รวมถึงการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปโดยคำสั่ง กฎ ระเบียบ พระราชกำหนด หรือพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย

   11.8 ลูกค้ายินยอมและตกลงให้ Huobi จ้างผู้รับจ้างช่วงเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ โดยHuobi จะต้องใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการตรวจสอบผู้รับจ้างช่วงเหล่านั้นว่าเป็นผู้เหมาะสม สุจริต และดำเนินกิจการชอบด้วยกฎหมาย 

12. ข้อสงวนความรับผิดและข้อตกลงอื่นๆ

    ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งอาจมีระดับไม่เท่ากันในแต่ละประเทศ Huobi ขอสงวนความรับผิดดังต่อไปนี้ภายใต้ข้อจำกัดและขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้น

   12.1 เพื่อประโยชน์ในการตีความ หากความเสียหายเกิดขึ้นกับลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่ Huobi กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรกระทำการทุจริตหรือมิได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ หรือตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด Huobi จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า  การมิได้จัดเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในระบบซึ่งมีความมั่นคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถือย่อมถือว่าเป็นการมิได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

   12.2 ลูกค้าทราบดีว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมิใช่เงินตราที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลหรือสถาบันการเงินใดๆ ทั้งมีความเสี่ยงจากค่าเงินที่ผันผวนและมีการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าต้องสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรืออาจสูญเสียมากกว่านั้น แต่ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด จึงสมัครใจที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลและใช้บริการของ Huobi ด้วยตนเอง Huobi มิได้รับประกันมูลค่าและความชอบด้วยกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล Huobi จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย สูญเสีย ด้อยมูลค่า หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าไม่ว่าในทางใดๆ

   12.3 ลูกค้าทราบดีว่า Huobi มิได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือควบคุม protocol ของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งให้บริการอยู่ในระบบ และ Huobi มิได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัล protocol หรือวิธีการทำงานอื่นใดของสินทรัพย์ดิจิทัล การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของสินทรัพย์ดิจิทัลและ protocol หนังสือชี้ชวน หรือวิธีการทำงานอื่นใดของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหน้าที่ของลูกค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะสิ่งดังกล่าวข้างต้นสามารถแสวงหา คัดลอก และแจกจ่ายเพื่อตรวจสอบได้อยู่ตลอด Huobi มิได้รับประกันถึงความถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลและ protocol เหล่านั้น Huobi จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย สูญเสีย ด้อยมูลค่า หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าไม่ว่าในทางใดๆ

   12.4 ลูกค้าทราบดีว่าตนเองมีหน้าที่ในการตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก แก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอยู่เสมอ และตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร และสินทรัพย์ดิจิทัลที่จัดเก็บในบัญชีเงินบาท (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ด้วยตนเอง รวมถึงมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังมิให้ผู้ใดล่วงรู้ถึงวิธีการเข้าถึงบัญชีเงินบาท (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) ของตนเอง หากต่อมาเกิดความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียต่อเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัลหรือทรัพย์สินอื่นใดที่จัดเก็บในบัญชีดังกล่าว ให้ความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียตกเป็นพับแก่ลูกค้า 

   12.5 ลูกค้ามีหน้าที่ในการจัดเตรียมและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการรับบริการ Huobi ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ และขอแจ้งเตือนให้ลูกค้าตระหนักว่าช่องทางการสื่อสาร เช่น ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (sms) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นของ Huobi สามารถถูกปลอมแปลงได้ ลูกค้าจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลดังกล่าวทุกครั้งก่อนทำธุรกรรม Huobi จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแกนแวร์ โทรจัน เวิร์ม โปรแกรมมัลแวร์ต่างๆ หรือการโจมตีทางไซเบอร์

   12.6 ในกรณีที่ความผิดพลาดเกิดจากลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดในการระบุราคาซื้อขาย ความผิดพลาดในการระบุเลขที่บัญชี ความผิดพลาดจากการโอนเข้าหรือนำออกจากระบบ ลูกค้าตกลงและยอมรับให้ความสูญหาย เสียหาย หรือสูญเสียใดๆ ตกเป็นพับแก่ลูกค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว

   12.7 ในกรณีที่ Huobi เห็นควรให้ยุติการให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสกุลใดสกุลหนึ่ง หรือยุติการให้บริการอื่นใด Huobi จะแจ้งกำหนดวันและเวลาที่จะยุติการให้บริการดังกล่าวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือด้วยวิธีการอื่นใดไปยังลูกค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินซึ่ง Huobi จะต้องยุติการให้บริการโดยทันที ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานหรือศาล 

   12.8 ลูกค้ายินยอมและตกลงว่าบรรดาคำอธิบาย โฆษณา หนังสือชี้ชวน ข้อความ ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่นใดของ Huobi มิใช่การรับรอง ค้ำประกัน หรือรับประกันความถูกต้อง คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความเหมาะสม และความชอบด้วยกฎหมายของบริการหรือข้อมูลนั้นๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กล่าวคือ คำอธิบาย โฆษณา หนังสือชี้ชวน ข้อความ ข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าวมีเพื่อประโยชน์ประกอบการตัดสินใจของลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าจำเป็นที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และลูกค้าสมัครใจที่จะใช้บริการหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง Huobi มิได้ใช้กลฉ้อฉล หลอกลวง หรือข่มขู่ลูกค้า Huobi กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Huobi จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย สูญเสีย หรือด้อยมูลค่าที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้า

   12.9 ลูกค้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและใช้การเชื่อมต่อผ่านบุคคลที่สามได้โปรดใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและการเชื่อมต่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการของ Huobi

   12.10 Huobi จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ระบบของตนเองมีความปลอดภัยและสามารถใช้บริการได้อยู่เสมอ แต่ Huobi ไม่สามารถรับผิดชอบเมื่อเกิดความบกพร่องในในเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Huobi


13. ข้อคิดเห็น

   13.1 Huobi ยินดีและเต็มใจที่ลูกค้าทุกท่านจะส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นให้แก่ Huobi เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ พัฒนาช่องทางบริการใหม่ให้ดียิ่งขึ้น หรือเพื่อการอื่นใด ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของลูกค้าจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และลูกค้าตกลงให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Huobi โดยสละสิทธิในการเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ Huobi มีสิทธิใช้และเผยแพร่ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวอย่างไม่จำกัดโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือต้องชดเชยให้แก่ลูกค้า และไม่ว่าการใช้หรือเผยแพร่นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่

   13.2 หากลูกค้าส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นโดยคาดว่าตนเองจะได้รับค่าตอบแทนหรือต้องการให้ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของตน กรุณาอย่าส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นมาที่ Huobi เพราะความคิดของลูกค้าอาจมีแนวคิดเหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งที่ Huobi คิดอยู่ก่อนแล้ว และ Huobi ไม่ประสงค์จะเกิดข้อพิพาทอย่างใดๆ กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ

   13.3 Huobi อาจจำต้องเปิดเผยตัวตนของลูกค้ากับบุคคลที่สามซึ่งอ้างว่าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิความเป็นส่วนตัว หรือขัดต่อกฎหมาย และ Huobi ขอสงวนสิทธิในการลบข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้าที่ขัดต่อบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

   13.4 Huobi ขอความร่วมมือลูกค้ากรุณาส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นด้วยวาจาที่สุภาพ Huobi ตระหนักว่าบางครั้งบริการที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความขุ่นเคืองใจ แต่ลูกค้าสามารถแสดงออกถึงความขุ่นเคืองใจผ่านถ้อยคำที่สุภาพได้ และกรุณาอย่าส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นการหมิ่นประมาท อนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แบ่งแยกหรือดูหมิ่นเชื้อชาติ หรือละเมิดสิทธิใดๆ ของ Huobi ลูกค้า หรือบุคคลที่สาม

   13.5 ลูกค้าสามารถแจ้ง Huobi หากพบเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นใดที่เชื่อว่าละเมิดบันทึกข้อตกลงนี้ และ Huobi จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความพอใจกับลูกค้าทุกฝ่าย

14. การระงับข้อพิพาท

    14.1 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำหนังสือเพื่อบอกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง โดยให้ส่งหนังสือไปยังช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้ หรือผ่านช่องทางการร้องเรียนที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยในหนังสือให้กำหนดระยะเวลาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

    14.2 หากคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับหนังสือตามข้อ 13.1 เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องส่งข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยก่อนยื่นฟ้องคดีหรือยื่นคำร้องต่อศาลหรือหน่วยงานภาครัฐ ให้มีอนุญาโตตุลาการจำนวน 1 คนเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคดี โดย Huobi เป็นผู้มีสิทธิเลือกอนุญาโตตุลาการและสถานที่ในการวินิจฉัย คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

    14.3 การดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ ในชั้นอนุญาโตตุลาการและในชั้นศาล ลูกค้าตกลงจะดำเนินกระบวนการพิจารณาและเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ เป็นความลับ หากลูกค้าเปิดเผยกระบวนการพิจารณาหรือข้อมูลใดๆ ที่เป็นเหตุให้ Huobi ได้รับความเสียหาย Huobi อาจพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติม

    14.4 ในกรณีที่ Huobi เป็นผู้เสียหาย ลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยไม่จำกัดจำนวน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นผู้ผิดสัญญาหรือกระทำละเมิดเองโดยตรงหรือกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนลูกค้า และไม่ว่าผู้ที่ถูกกระทำจะเป็น Huobi กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือบุคคลใดที่ต้องรับผลร้ายอันเนื่องมาจากมีความเกี่ยวพันกับ Huobi ค่าสินไหมทดแทนนี้ยังรวมถึงความเสียหายแก่ชื่อเสียงและค่าความนิยม (Goodwill) ค่าขาดประโยชน์ ค่าเดินทาง กำไรที่ Huobi ควรได้รับหากสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสถานที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจของ Huobi ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายดังกล่าว ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับคดี

    14.5 ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้เสียหาย Huobi ตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนที่ลูกค้าเสียหายจริง และต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อสงวนความรับผิดตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และค่าสินไหมทดแทนไม่รวมถึงความเสียหายในอนาคต และความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของ Huobi หรือลูกจ้างของ Huobi เท่านั้น 

    14.6 ในกรณีที่ Huobi เป็นผู้เสียหาย ลูกค้ายินยอมให้ Huobi อายัดบรรดาเงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่จัดเก็บไว้ในบัญชีเงินบาท (Baht Wallet) หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet) เพื่อตรวจสอบหรือหักชำระหนี้ตามกฎหมาย

15. ความยินยอมและตกลง

    ลูกค้าได้ให้ความยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามบันทึกข้อตกลงนี้ หากต่อมาลูกค้าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดตามบันทึกข้อตกลงนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือขอเพิกถอนความยินยอมหรือตกลงที่ให้ไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้ลูกค้างดเว้นการใช้บริการของ Huobi จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Huobi แล้ว

    การที่ Huobi ให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป มิได้หมายความว่า Huobi ได้อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

    หากลูกค้ายังคงใช้บริการของ Huobi ต่อไปโดยมิได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Huobi แล้ว ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิที่จะคัดค้านเงื่อนไขหรือข้อกำหนดหรือเพิกถอนความยินยอมหรือตกลงที่ให้ไว้ และให้ถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเดิมเสมือนไม่มีการคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอมมาก่อน

    ในกรณีที่ลูกค้าไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนด หรือขอเพิกถอนความยินยอมหรือตกลงที่ให้ไว้ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ พร้อมหยุดหรือยกเลิกการใช้บริการ ให้การคัดค้านหรือเพิกถอนดังกล่าวมีผลต่อไปในอนาคต กล่าวคือ Huobi ไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นความรับผิดและไม่มีสิทธิในข้อมูลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการคัดค้านหรือเพิกถอนเท่านั้น แต่ไม่ผูกพันการกระทำหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนการคัดค้านหรือเพิกถอน และ Huobi ยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการยกเว้นความรับผิดและข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนการคัดค้านหรือเพิก

16. โมฆะแยกส่วน

    ความสมบูรณ์ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบในกรณีที่ข้อสัญญา เงื่อนไขหรือข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงจะใช้ความพยายามในการเจรจาเพื่อหาวิธีการที่จะสามารถปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้ได้ต่อไปอย่างถูกกฎหมาย หรือหาวิธีการที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะเป็นไปได้

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ

    คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้กฎหมายแห่งประเทศไทยในการใช้บังคับและตีความบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้ศาลแห่งประเทศไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอันเกิดขึ้นจากการทำบันทึกข้อตกลง ความสมบูรณ์ ผลของบันทึกข้อตกลง การตีความ และการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ตลอดจนนิติสัมพันธ์ใดๆ ที่ได้เกิดขึ้นตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้